Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Alsmede op door Akeb.nl ontvangen bestellingen van de klant en op diensten en werkzaamheden die door Akeb.nl voor de klant worden verricht.
b. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk (of via de e-mail) met Akeb.nl zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op die betreffende overeenkomst.
c. Akeb.nl is gerechtigd diens algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

2. Aangaan en beëindiging van overeenkomsten
a. Een overeenkomst komt tot stand na betaling door de klant en wanneer en voor zover Akeb een bestelling aanvaardt of wanneer door Akeb.nl uitvoering aan een bestelling wordt gegeven; of, in geval van een door Akeb.nl gedane offerte, zodra de acceptatie van de offerte door de klant Akeb.nl heeft bereikt. Zowel deze acceptatie als een bestelling van de klant brengen met zich mede dat de klant bekend is en zich verenigt met deze algemene voorwaarden.
b. Akeb.nl behoudt zich het recht voor om een bestelling of dienst te weigeren, zonder opgaaf van reden.
c. Zolang de klant geen (volledige) betaling heeft verricht kan hij geen producten geleverd krijgen van Akeb.nl.
d. Bij ontevredenheid over een product kan de klant binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, het geld terugvragen. Het geld zal, met aftrek van gemaakte bank- en verzendkosten, op de rekening van de klant worden teruggestort.

3. Tarieven
a. Akeb.nl maakt diens tarieven voldoende kenbaar en brengt geen verborgen kosten in rekening.

4. Verplichtingen
a. In geval van overmacht kan de klant Akeb.nl nimmer aanspreken op het te laat leveren van producten. Van overmacht is onder meer sprake indien Akeb.nl verhinderd wordt door brand, waterschade, storm, omvallen van een bank en overheidsmaatregelen.

5. (Spoed)onderhoud
a. Akeb.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Akeb.nl diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde (spoed)onderhoud van de systemen.

6. Toepasselijk recht
a. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter van het arrondissement Den Haag bevoegd.
b. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.